Likwidacja firmy – jakie obowiązki należy dopełnić

...

Likwidacja firm jest procesem złożonym i wymaga dopełnienia kilku ważnych formalności. W poniższym artykule krok po kroku wyjaśniamy, jakie działania musi podjąć przedsiębiorca, aby skutecznie zamknąć działalność gospodarczą.

Likwidacja firmy – złożenie wniosku CEIDG-1

Przedsiębiorca, który zdecydował się na likwidację firmy, jest zobowiązany do przygotowania wniosku o wykreślenie jego działalności gospodarczej z Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej. W tym celu należy przygotować formularz CEiDG-1 i w polu 01 zakreślić podpunkt 5 – wniosek o wykreślenie wpisu w CEIDG.

Wypełniony formularz trzeba złożyć w ciągu 7 dni od daty, gdy faktycznie zaprzestano wykonywania działalności gospodarczej. Można to zrobić na cztery sposoby.

 1. Składając wniosek osobiście w Urzędzie Miasta lub Gminy. Formularz można pobrać ze strony CEIDG, wydrukować, wypełnić i zanieść do odpowiedniego podmiotu.
 2. Wysyłając wniosek listem poleconym z poświadczonym notarialnie podpisem.
 3. Wysyłając wniosek online. W tym celu należy wejść na stronę CEIDG i do zakładki “złóż wniosek”, a następnie wybrać opcję zakończyć działalność gospodarczą. Po wypełnieniu i wysłaniu wniosku przedsiębiorca musi potwierdzić swoją tożsamość bezpośrednio w Urzędzie Gminy w ciągu 7 dni.
 4. Elektronicznie, gdy przedsiębiorca posiada profil zaufany albo podpis elektroniczny. W tym celu należy założyć konto przedsiębiorcy i wypełnić ten sam wniosek co w punkcie 2. W tym przypadku nie ma potrzeby potwierdzania tożsamości w Urzędzie Gminy.

Nie ma możliwości, aby taki wniosek zgłosić w późniejszym terminie, dlatego jest to pierwsza formalność, o którą przedsiębiorca musi zadbać. Po przyjęciu wniosku, CEIDG podejmuje szereg czynności:

 • zaznacza wzmiankę w ewidencji o dacie wykreślenia,
 • przekazuje informację dotyczącą likwidacji do ZUS-u, co skutkuje wyrejestrowaniem przedsiębiorcy jako płatnika składek,
 • przekazuje informację do US (albo GUS).

Wykreślenie wpisu z CEIDG nie jest równoznaczne z usunięciem wszystkich informacji o danej firmie z ewidencji, a przekazanie informacji o zamknięciu działalności gospodarczej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie oznacza całkowitego wyrejestrowania z ZUS-u. To jest osobny krok, który przedsiębiorca musi podjąć, aby likwidacja firmy przebiegła pomyślnie.

Wyrejestrowanie z ZUS-u

Likwidacja firm wiąże się z koniecznością wyrejestrowania ich z ZUS-u. Informacja przekazana przez CEIDG automatycznie wyrejestrowuje przedsiębiorcę jako płatnika składek, ale wciąż musi wyrejestrować siebie (i ewentualnie rodzinę) z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

W tym celu należy zgłosić druk ZUS ZWUA i, w przypadku wyrejestrowywania rodziny, druk ZUS ZCNA. Termin na złożenie tych wniosków to 7 dni od daty likwidacji firmy. Jako przyczynę wyrejestrowania we wniosku przedsiębiorca wskazuje ustanie tytułu do ubezpieczeń podając kod 100.

Rozliczenie podatku PIT

Zgodnie z § 27 Rozporządzeniem Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, przedsiębiorcy, którzy rozliczają się na zasadach KPIR, na dzień likwidacji firmy muszą przygotować spis z natury do celów PIT. Taki spis ma wpływ na wyliczenie wartości kosztów za dany rok podatkowy i zgodnie z § 3 powinien obejmować:

 • towary handlowe,
 • materiały (surowce),
 • materiały pomocnicze,
 • wyroby gotowe,
 • półwyroby,
 • braki i odpady,
 • produkcje nie zakończone.

O zamiarze sporządzenia takiego spisu przedsiębiorca musi powiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie minimum 7 dni przed jego sporządzeniem.

Rozliczenie podatku VAT

Likwidacja firm wiąże się również z koniecznością przygotowania spisu natury do celów VAT.  Obejmuje on wszelkie towary, materiały, środki trwałe i wyposażenie, gdy podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia od nich VAT-u. Art. 14 ust. 5 ustawy o VAT nie precyzuje, jak ma dokładnie wyglądać taki spis natury. Nie ma też konieczności informowania o nim naczelnika urzędu skarbowego. Informacje ustalone na podstawie spisu należy złożyć razem z ostatnią deklaracją VAT-7 lub VAT 7-k. 

Poza tym przedsiębiorca ma również obowiązek poinformowania urzędu skarbowego o likwidacji firmy w specjalnym formularzu VAT-Z. Wniosek należy złożyć w ciągu 7-dni od likwidacji firmy i jest to równoznaczne z wyrejestrowaniem z VAT-u.

Przygotowanie wykazu składników majątku firmy

Zgodnie z art. 24 ust 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, likwidując firmę przedsiębiorca ma również obowiązek sporządzić zestawienie towarów, środków trwałych i wyposażenia, które w momencie zamknięcia firmy wciąż są na stanie. Poprawnie przygotowane zestawienie musi zawierać: liczby porządkowe, nazwy składników majątku, daty ich nabycia, poniesioną kwotę wydatków w związku ich nabyciem, wartość początkową, metodę amortyzacji, sumę odpisów amortyzacyjnych i wysokość środków pieniężnych, które są należne wspólnikom, jeżeli firma jest spółką.

Taki wykaz ma na celu ustalenie wartości dochodu ze sprzedaży składników majątku po likwidacji firmy, a zatem nie trzeba go przekazywać instytucjom skarbowym. Przedsiębiorca ma obowiązek go zatrzymać, przechowywać i udostępnić w przypadku kontroli.

Inne ciekawe tematy:

Ogółem wizyt: 1535 - Dzisiaj wizyt: 2
ul. CZERNIAKOWSKA 145/1/B 21; 00-453 Warszawa; Telefon: 725 325 905